بارگزاری مطالب آموزشی

همکاران گرامی،

در جهت افزایش کیفیت اجرایی پروژه های سیستم خانه هوشمند، دستورالعمل استاندارد زیرساخت خانه هوشمند در بخش "پشتیبانی" --> "آموزش" بارگزاری شد.

لطفاً مطالعه فرمایید.