7:00 صبح


صبح به خیر!

  • زنگ ساعت برای بيداری

  • پخش موسيقی نيروبخش

  • باز کردن پرده‌ها


13:00 ظهر


وقت برگشت از مدرسه !

  • پرده خانه روشن

  • گرم کردن غذا

  • شروع به کار تهویه مطبوع