سنسورهایی که امکان برقراری ارتباط با شبکه را ندارند و تنها از طریق یک سیگنال یا کنتاکت وضعیت را منتقل میکنند سنسور های آفلاین محسوب میشوند.